Suïcidepreventie,
monitoring
en nazorg

Suïcidepreventie monitoring nazorg

Streven naar een Nederland met minder suïcides en suïcidepogingen.

“Sumona verbetert de samenwerking in de keten rond suïcidepreventie. Dankzij oplettende hulpverleners binnen en buiten de zorg worden personen met een verhoogd suïciderisico gesignaleerd en aangemeld bij een lokaal team van casemanagers. Middels laagdrempelig contact wordt een luisterend oor geboden. Vaste monitoringscontacten en casemanagement op maat leiden tot passende zorg en hulp in het sociaal domein. Met aandacht voor cliënt en naasten wordt gestreefd naar minder suïcides en suïcidepogingen.”

aangesloten GGZ regio's

Haaglanden

indigo logo

Rijnmond

indigo logo
sumona video
Video afspelen over sumona video

Suïcidepreventieprogramma

In theorie kunnen alle instanties die in aanraking komen met personen met suïcidale gedachten signaleren en aanmelden. Voorbeelden van zorginstanties zijn SEH’s en huisartsen. Voorbeelden van instanties buiten de zorg zijn: scholen, spoordiensten, politie en wijkteams vanuit sociaal domein. Om goed te kunnen signaleren worden verschillende hulpmiddelen en trainingen aangeboden, onder andere door 113 Zelfmoordpreventie.

Het creëren van een lokaal vangnet met lokale ketenpartners binnen en buiten de zorg maakt het mogelijk personen met suïcidale gedachten vroegtijdig te signaleren en aan te melden bij het betrokken Sumona team. Deze domein-overstijgende aanpak voorkomt dat tijd onnodig verloren gaat. Zo wordt het voor een schooldecaan of huisarts mogelijk om een persoon met suïcidale gedachten bij signaleren direct aan te melden.

Casemanagers van Sumona bieden vijf vaste monitoringscontacten (elke drie maanden) en casemanagement op maat. Er vindt, afhankelijk van de uitkomst van de eerste contactmomenten, al dan niet intensief casemanagement plaats in de eerste zes maanden na aanmelden en in incidentele situaties op indicatie tussen 6-12 maanden. Deze contactvormen zijn specifiek gericht op het bieden van laagdrempelig contact, een luisterend oor, toeleiden naar passende zorg en monitoren van suïciderisico en/of iemand de juiste zorg of hulp ontvangt.

Voor naasten zijn er meerdere opties
  1. Aansluiten bij gesprekken van cliënt
  2. Aparte gesprekken tussen naasten en casemanager en/of
  3. Familiebijeenkomst
De casemanager biedt tijdens het kennismakingsgesprek aan dat naasten kunnen aansluiten bij de gesprekken. Daarnaast kan er ook apart contact zijn tussen naaste(n) en casemanager (bv. 2 gesprekken). Voor naasten wordt gekeken welke behoeften er zijn en wat er nodig is aan ondersteuning en eventueel toeleiding naar zorg. Kinderen die een ouder met psychische en/of verslavingsproblemen hebben, zogenaamde KOPP kinderen, hebben een verhoogd risico om vroeg of laat ook psychische problemen te ontwikkelen. Er zijn diverse preventieve (evidence based) interventies die ingezet kunnen worden om dit risico te verlagen. GGZ preventie organisaties voeren deze preventieve interventies uit.

Voor cliënten en naasten vanaf 18 jaar kan het bieden van lotgenotencontact overwogen worden: fysiek of online ontmoeten van lotgenoten onder begeleiding van ervaringsdeskundigen. Tijdens bijeenkomsten van een lotgenotengroep gaat men met elkaar in gesprek over onderwerpen als gedachten (ev. over zelfdoding), beleving van suïcidaliteit, (zelf)stigmatisering, zelfhulp, steun, eigen regie, hoe verder na een suïcidepoging en toekomstperspectief. Door met iemand te praten die hetzelfde heeft meegemaakt (een lotgenoot) is de drempel om over problemen te praten mogelijk lager. Lotgenoten geven elkaar mogelijk herkenning, erkenning, begrip, verbondenheid, hoop en handvatten om zich staande te houden in de maatschappij.

Suïcidepreventie programma

Onze ketenpartners

Spoed Eisende Hulpdiensten,
Nederlandse Spoorwegen, Politie,
Huisartsen, Hogescholen,
ARBO diensten, Wijkteams

Sandra Wareman-Stam

Sandra Wareman-Stam
Afdelingssecretaresse SEH

“Het besef dat iemand naar ze luistert is zo waardevol”

Ik ben werkzaam op de Spoedeisende Hulp (SEH) binnen het HMC Westeinde ziekenhuis als afdelingssecretaresse. Vanuit deze functie vraag ik toestemming voor aanmelding Sumona aan mensen die een suïcidepoging hebben ondernomen. Dit doe ik voordat ze met ontslag gaan of door ze te bellen na ontslag vanuit de SEH. Even een moment van afstemming, hoe gaat het?

Ik vertel over Sumona en geef ze uitleg over het vervolg. Na de toestemming verzorg ik de aanmelding. Mensen zijn ook echt blij als ze gebeld worden. Ze voelen zich gehoord, zijn positief dat ze gebruik kunnen maken van deze vorm van ondersteuning. Het besef dat iemand naar ze luistert is zo waardevol. Ik wil dat iedereen goede psychische zorg krijgt, dat er korte lijnen zijn en dat er kortere wachttijden zijn voor het opstarten van zorg. Sumona draagt hieraan bij. Door een schakel te mogen zijn in het proces richting herstel hoop ik iemand een stukje ondersteuning te kunnen bieden.

logo background

Contact

Let op:

Dit telefoonnummer en contactformulier is uitsluitend voor algemene informatie over Sumona, bijvoorbeeld om aan te sluiten als ketenpartner of informatie hierover.

Details over aanmeldingen kunnen op de betreffende regio pagina worden gevonden.

Let op:

Dit telefoonnummer en contactformulier is uitsluitend voor algemene informatie over Sumona, bijvoorbeeld om aan te sluiten als ketenpartner of informatie hierover.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Deze webpagina wordt mede mogelijk gemaakt door:

Sumona suïcidepreventie, monitoring en nazorg